Library material
A History of Exhibitions – Shanghai…

A History of Exhibitions – Shanghai 1979-2006

Titel
A History of Exhibitions – Shanghai 1979-2006
Type
on group show
Artist
Kan Xuan, Chen Xiaoyun, Chunsheng Lu, Xu Zhen, Chen Yanyin, Geng Jianyi, Zhou Tiehai, Li Shan, Hu Jieming, Yang Fudong, Shi Yong, Liang Yue, Song Tao, Yang Zhenzhong, Xun Sun, Ding Yi, Bandi Zhao, Fan Shen, Ding Zhang, Zixi Zhou, Qing Shi, Yang Zhao, Liqing Xiang, Kui Huang, Maohong Tang, Wenyu Ji, Jie Pu, Song Xue, Youhan Yu, Yi Shao, Zhang Qing
Editor
Biljana Ciric
Publisher
CFCCA Centre for Chinese Contemporary, 2014
Code
CN-SHA-ART-1
Details
466 pages, 15.3 × 22.9 cm
ISBN
978-0-9576332-2-3
See also