Library material
2014
Pull Left – Not Always Right

Pull Left – Not Always Right

Type
on group show
Artist
Wang Yuyang, Hu Xiangqian, Cai Dongdong, Gao Weigang, Liu Chuang, Liu Xinyi, Ma Qiusha, Qiu Xiaofei, Wang Sishun, Xie Molin, Yan Bing, Yang Xinguang, Zhang Shujian, Zhao Zhao
Editor
Tang Xin
Publisher
Horizontal Rivers Press, 2014
Venue
Hillstrom Museum of Art
Code
CN-KUN-10
Details
95 pages
ISBN
978-988-12728-4-3