Library material
Tara Shinoda

Tara Shinoda

Type
on artist
Artist
Taro Shinoda
Publisher
Tsutomu Ikeuchi, Tokyo, 1999
Code
SHI-T-1