person
Yoshiko Shimada

Yoshiko Shimada (1959)

Description

1959, Tokyo (Japan), lives/works there

Dark Mirrors of Japan, affiche